Avís Legal

 Imatge de portada de

Aquest lloc web és propietat de Aqualandia España, S. A. amb CIF A03167939 i domicili social a Serra Gelada s/n 03503 Benidorm (Alacant) – Espanya.

L’adreça de contacte és aqualandia@aqualandia.net o bé a través del telèfon +34 96 586 0100, o acudint a l’adreça detallada.

www.aqualandia.net es crea amb la finalitat d’informar els usuaris interessats de la prestació de serveis i disposar una passarel·la de pagament per a compra d’entrades a AQUALANDIA.

La utilització d’aquest espai Web està subjecta a l’acceptació plena per part de l’Usuari d’aquestes Condicions Generals d’Ús, o bé d’aquelles que es troben vigents a cada moment en què l’usuari accedisca a aquest.

Només es permet l’accés a aquest lloc, així com el seu ús amb finalitats lícits, ajustant-se en tot moment el seu ús a les presents Condicions Generals, la llei aplicable a cada moment, així com la moral, bons costums i ordre públic.

AQUALANDIA (titular d’aquesta Web) es reserva el dret a retirar l’accés a aquest lloc, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravinga el que es disposa en aquest avís legal, així com a posar en coneixement de les autoritats competents la realització d’activitats que pogueren ser constitutives de delicte.

AQUALANDIA es reserva el dret unilateral de modificar en qualsevol moment les presents Condicions Generals d’Ús així com qualsevol altres condicions generals o particulars de la seua pàgina Web. També es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització del lloc web, així com els continguts i les condicions requerides per a utilitzar els mateixos.

L’Usuari reconeix que l’accés a aquest lloc es realitza sota el seu lliure consentiment i és responsabilitat exclusiva seua.

AQUALANDIA es reserva el dret de posar en coneixement de l’Autoritat competent qualsevol altre ús que puga atemptar contra els seus interessos o drets o puguen ser constitutius de delicte.

AQUALANDIA es reserva el dret a posar fi a aquest servei web en qualsevol moment sense més requisit que l’avís en les presents condicions amb 15 dies d’antelació.

Clàusula d’exclusió de responsabilitat

AQUALANDIA no pot garantir la disponibilitat permanent del servei que ofereix aquest lloc, ni es fa responsable de qualsevol dany i perjudici produït o que puguen produir-se en el futur, ni dels defectes tècnics, qualsevol que siga la seua naturalesa, que es deriven de l’ús de la informació continguda en el Web aquest lloc.

Aqualandia España, S.A podrà, quan ho considere convenient, realitzar correccions, millores o modificacions en la informació continguda en la pàgina sense que això de lloc, ni dret a cap reclamació o indemnització, ni implique reconeixement de cap responsabilitat.

En el cas que, per un atac informàtic, es produïren errors en la informació facilitada, AQUALANDIA no es fa responsable de tals errors, així com dels danys causats per l’ús de la informació derivada d’aquests errors.

AQUALANDIA garanteix la veracitat, la qualitat, seguretat i legalitat del promocionat en la Web.

Aqualandia España, S. A. es compromet a respectar la veracitat de les dades, excepte error tipogràfic, adequant-los a la LSSICE i les Lleis Contractuals Vigents. Si desitja informació més detallada, pot posar-se en contacte a través de l’adreça de correu aqualandia@aqualandia.net.

Règim de Propietat Industrial i Intel·lectual

La propietat industrial i intel·lectual de quants logos, emblemes, o qualsevol element incorporat en el disseny d’aquest lloc pertany en exclusiva a Aqualandia España, S. A. L’usuari reconeix i accepta aquests drets.

Els elements d’aquesta Web sobre els quals AQUALANDIA no té drets de propietat intel·lectual o industrial són usats amb el corresponent permís.

La música emprada en les aplicacions i vídeos té la qualitat de Creative Commons amb llicència d’ús comercial.

Queda prohibida la reproducció de tot o part del contingut de www.aqualandia.net així com la seua transmissió o registrat per cap sistema de recuperació d’informació, en cap forma ni en cap mitjà, llevat que es compte amb l’autorització prèvia, per escrit, de AQUALANDIA.

No està permés eludir el copyright sobre els drets d’AQUALANDIA, així com eludir o tractar d’eludir els sistemes que hi haja o puga haver-hi de protecció dels continguts. Es permet el dret de cita sempre que s’indique la font de la qual prové.

Qualsevol violació dels drets de propietat intel·lectual o industrial d’aquest portal o els elements d’AQUALANDIA, serà objecte de les oportunes mesures legals per a aconseguir la protecció d’aquests.

Legislació Aplicable

Les presents Condicions Generals, així com, les condicions específiques i totes aquelles relacions que poden sorgir per l’accés i utilització del Lloc Web entre Usuari i AQUALANDIA s’interpretaran i regiran de conformitat amb la legislació espanyola.
Per a qualsevol qüestió litigiosa que pugui sorgir, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals d’Alacant per al cas de les persones jurídiques i, en el cas de consumidors i usuaris (persones físiques), a la jurisdicció dels jutjats i tribunals que es determinen en funció de les normes aplicables de repartiment processal i de protecció de consumidors i usuaris.

Queixes i reclamacions

L’usuari té a la seva disposició fulls de reclamacions en les oficines d’Atenció a l’Visitant de AQUALANDIA.
L’Usuari podrà interposar qualsevol queixa o reclamació a l’adreça postal o adreça de correu electrònic abans indicades a l’apartat 1 de les presents Condicions Generals d’Accés i Utilització.
Així mateix, l’Usuari com a consumidor pot demanar una solució extrajudicial de controvèrsies, d’acord amb la Llei 7/2017, de 2 de novembre, per la qual s’incorpora a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 2013/11 / UE, de el Parlament Europeu i de l’ Consell, de 21 de maig de 2013, relativa a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum.
Podeu accedir a aquest mètode a través de la pàgina web: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Banners

En el site www.aqualandia.net els usuaris poden visualitzar banners propis de l’empresa. No obstant això, “Aqualandia España, S. A.” es reserva el dret d’incorporar banners d’una altra índole al Site sense comunicació prèvia als usuaris.